ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้าน Lean IoT (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE)