Timeline : Productivity 4.0 EP.2

เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของ Productivity ในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันจะเน้นเรื่องความยืดหยุ่นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

มัดใจ Gen Z เพื่อขับเคลื่อนอนาคตองค์กร

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานที่บ้านมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริบทสังคมที่คนกลุ่ม Gen Z เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ดังนั้น การรู้จัก Gen Z เพื่อรับรู้วิธีขับเคลื่อนผลิตภาพการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งขององค์กรต่าง ๆ ในช่วงเวลานี้

Smart Manufacturing ทางรอดอุตสาหกรรมยุค New Normal

ในภาวะวิถีปกติใหม่ หรือ New normal ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่เพียงแต่รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ยังส่งผลถึงการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ นับเป็นความท้าทายและโอกาสที่อุตสาหกรรมจะต้องเผชิญ รวมถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมต้องเตรียมรับมือและวางแผนกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับอนาคต

Big Data Analytic อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน EP.2

Big Data Analytic มีความสำคัญอย่างไรกับภาคธุรกิจ ขณะที่กลุ่ม SMEs จะใช้ประโยชน์จาก Big Data Analytic ได้มากน้อยแค่ไหน และจำเป็นต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างไร

ถอดบทเรียน TM : การพัฒนาคนอย่างเหนือชั้น ในสนามแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จของ TM ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ มาจากการวางแผน การเรียนรู้พัฒนา และการมุ่งมั่นสู่สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ จนทำให้ TM สามารถชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร

Insight Global Trends EP.3

เข้าใจเทรนด์โลก เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ : เรียนรู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ที่เรียกว่า Strategic Foresight และการวาดภาพเหตุการณ์จำลองอนาคตหรือ Scenario Planning

Insight Global Trends EP.2

เข้าใจเทรนด์โลก เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ : เรียนรู้เทคนิค หรือวิธีการในการวิเคราะห์ Global Trend เพื่อหาปัจจัยสำคัญเพื่อใช้ในการทำกลยุทธ์ให้กับองค์กร

1 2 3 4 8