Big Data Analytic อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน EP.2

Big Data Analytic มีความสำคัญอย่างไรกับภาคธุรกิจ ขณะที่กลุ่ม SMEs จะใช้ประโยชน์จาก Big Data Analytic ได้มากน้อยแค่ไหน และจำเป็นต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างไร

ถอดบทเรียน TM : การพัฒนาคนอย่างเหนือชั้น ในสนามแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จของ TM ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ มาจากการวางแผน การเรียนรู้พัฒนา และการมุ่งมั่นสู่สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ จนทำให้ TM สามารถชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร

Insight Global Trends EP.3

เข้าใจเทรนด์โลก เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ : เรียนรู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ที่เรียกว่า Strategic Foresight และการวาดภาพเหตุการณ์จำลองอนาคตหรือ Scenario Planning

Insight Global Trends EP.2

เข้าใจเทรนด์โลก เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ : เรียนรู้เทคนิค หรือวิธีการในการวิเคราะห์ Global Trend เพื่อหาปัจจัยสำคัญเพื่อใช้ในการทำกลยุทธ์ให้กับองค์กร

Insight Global Trends EP.1

เข้าใจเทรนด์โลก เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ : เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ Global Trend หรือ Emerging Trend ที่มีแนวโน้มจะเข้ามากระทบกับการดำเนินธุรกิจและส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร

การนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จุดประกายความสำเร็จให้กับ ธอส.

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพที่ไม่ใช่ปัจจัยทุนและแรงงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยด้านคุณภาพที่สำคัญต่อการวัดประสิทธิภาพการผลิตรวมหรือ Total Factor Productivity บทความนี้ได้สรุปแนวทางสำคัญของการนำองค์กรที่เข้มแข็งจากกรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2563

Remote Working ตอบโจทย์การทำงานยุค Next Normal

ในภาวะที่ธุรกิจต้องก้าวเข้าสู่ Next Normal การปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ หลายองค์กรต้องเผชิญความกดดันทั้งในเรื่องต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นตัวเร่งให้องค์กรต้องขับเคลื่อน ทำให้การทำงานระยะไกล หรือ Remote Working เป็นอีกรูปแบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรไทย พร้อมหรือไม่? กับการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

ด้วยความก้าวล้ำของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้องค์กรต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนธุรกิจให้ส่งมอบสินค้าและบริการที่กว้างขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แต่การจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัลได้นั้น ต้องถามว่า เรามีความพร้อมด้านดิจิทัลมากน้อยแค่ไหน….

การประยุกต์ใช้ Blockchain เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการซัพพลายเชน

กรณีตัวอย่างองค์กรในต่างประเทศที่มีการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ ทำให้เข้าใจในเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงประโยชน์จากการนำ Blockchain มาใช้ในการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ เกิดความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ต่อไป

1 2 3 4 5 8