Productivity Tools

เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต(Productivity Tools for Improvement) เครื่องมือสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ ตั้งแต่เครื่องมือปรับปรุงผลิตภาพที่ไม่ซับซ้อนมากนัก จนถึงเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเครื่องมือแต่ละประเภทมีความยากง่ายในการดำเนินกิจกรรมแตกต่างกันไป

ผลิตภาพการผลิตของไทยกับจุดอ่อนในการขับเคลื่อน

การวัดผลิตภาพการผลิต วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวมของไทย และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย

Kaizen & QCC: เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กร

กรณีตัวอย่างการจัดตั้งทีมงานและการจัดกิจกรรมเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานด้วยด้วยวิธี Kaizen รวมถึงการประยุกต์ใช้ QCC เพื่อพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนางาน

ทีมงานรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

กรณีตัวอย่างการจัดตั้งทีมงาน “นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ” หรือ Productivity Facilitator (PF) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการปรับปรุงงาน

1 6 7 8