Insight Global Trends EP.3

เข้าใจเทรนด์โลก เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ : เรียนรู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ที่เรียกว่า Strategic Foresight และการวาดภาพเหตุการณ์จำลองอนาคตหรือ Scenario Planning

Insight Global Trends EP.2

เข้าใจเทรนด์โลก เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ : เรียนรู้เทคนิค หรือวิธีการในการวิเคราะห์ Global Trend เพื่อหาปัจจัยสำคัญเพื่อใช้ในการทำกลยุทธ์ให้กับองค์กร

Insight Global Trends EP.1

เข้าใจเทรนด์โลก เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ : เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ Global Trend หรือ Emerging Trend ที่มีแนวโน้มจะเข้ามากระทบกับการดำเนินธุรกิจและส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร