Next Level of Productivity : ยกระดับผลิตภาพไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

การปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยมีผลิตภาพหรือ Productivity เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ แต่เมื่อมาถึงยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) และแน่นอนว่า Productivity ก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับบริบทใหม่เช่นเดียวกัน ดังนั้นการกำหนดกลไกและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลิตภาพ จึงเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจใหม่สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป