SMEs 4.0 แบบเยอรมนี

ปัจจุบัน SMEs ส่วนมากในประเทศไทย ไม่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ 3.0 อย่างเต็มรูปแบบ ยังคงมีระบบการผลิตอยู่ในระดับ 2.0 หรือ 2.5 จึงนำไปสู่คำถามสำคัญว่า ควรข้ามขั้นไปสู่ระดับ 4.0 หรือควรพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

Leadership in a VUCA World การนำองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกกันว่า VUCA ซึ่งประกอบไปด้วย ความผันผวน(Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity)

six sigma 6σ มูลค่าเพิ่มที่ทุกองค์กรสร้างได้

six sigma ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของการบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการลดความผันแปรในกระบวนการให้เหลือน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาด ความสูญเปล่า หรือดารแก้ไขชิ้นงาน

Hwa Chong Institution ความเป็นเลิศด้านการศึกษาแห่งสิงคโปร์

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ริเริ่มการมอบรางวัล Singapore Quality Award หรือ SQA ตั้งแต่ปี 2537 ให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านธุรกิจในระดับสากล

“Big Data” เรื่องใหญ่เขย่าโลกธุรกิจ

องค์กรทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี “Big Data” ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ UBER Amazon และ Lazada ซึ่งไม่เพียงให้บริการตามธุรกิจหลักเท่านั้นแต่ยังทำ Big Data Analytic โดยการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาตรวจสอบ

พลิกโฉมศรีจันทร์นำกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing

Digital Marketing เป็นการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิตอลซึ่งรวมถึงการส่งข้อมูล ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การโฆษณาบนป้ายอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับเสิร์ชเอนจิน และช่องทางออนไลน์อื่นๆโดยปัจจุบันการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube และ Instagram เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการและยังสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เห็นโฆษณาได้อีกด้วย

Employee Engagement Gen Y ก็เอาอยู่

ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) คือ การเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วม โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน ได้แก่ เป้าหมายองค์กร ผลตอบแทน หัวหน้าและเพื่อร่วมงาน และงานที่ตนเองต้องทำ

Digital LEAN Way: หนทางอุตสาหกรรม 4.0

“Digital Lean Way” เป็นการผสมผสานเทคโนโลยียุคดิจิทัลกับแนวคิด LEAN ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวิธีการปฏิบัติของโตโยต้า เพื่อลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตให้เกิดความลื่นไหล (Flow) ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค เสริมสร้างโอกาสและขีดความสามารถให้แก่องค์กร