มุ่งสร้างนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จองค์กรอย่างยั่งยืน

เรียนรู้แนวทางการสร้างนวัตกรรมของ ธอส. ทั้งในเรื่องการกำหนดนโยบายและทิศทาง การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรม

ไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกจริงหรือ ?

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี 2567 โดย IMD World Competitiveness Center พบว่า ในภาพรวม ไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 25 จากทั้งหมด 67 ประเทศ ปรับดีขึ้น 5 อันดับจากอันดับที่ 30 ในปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี ผลิตภาพรวมของไทยกลับอยู่ในอันดับท้ายๆ ดังนั้น ไทยยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันได้อยู่หรือไม่

RPA เทคโนโลยีที่เปลี่ยนงานซ้ำๆ ให้กลายเป็นงานง่าย

Robotic Process Automation (RPA) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ สำหรับการออกแบบขั้นตอนการทำงาน (Workflow) และกระบวนการในการทำงาน (Process) ที่มีลำดับขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อทดแทนการทำงานของบุคลากรในงานที่ต้องทำซ้ำๆ ในรูปแบบเดิมๆ บทความนี้จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ และสามารถนำ RPA ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

Sustainability: ความท้าทายของอุตสาหกรรม 4.0

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ทำให้ภาคการผลิตมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม แต่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกลับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาคการผลิตให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) แล้วอุตสาหกรรม 4.0 จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

Productivity Movement ในแบบฉบับเวียดนาม

ทำไมเวียดนามจึงมีอัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน❓
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น รวมถึงก้าวต่อไปของเวียดนามในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ดังนั้น ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและคู่แข่งจะต้องเผชิญกับความท้าทายและการเตรียมรับมือให้พร้อมกับการแข่งขันในอนาคต

ก้าวสำคัญในการมุ่งสู่ Net Zero ของบางจาก

กลุ่มธุรกิจบางจากเป็นองค์กรทึ่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการนำองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero รวมถึงการปรับกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นโรงกลั่นที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสูความเป็นเลิศและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

Sustainable Productivity แนวทางการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน

Sustainable Productivity เป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์การผลิตในอนาคต เพราะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่รักษาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืน” และเป็นเป้าหมายสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเติบโตและความสามารถในการแข่งขัน

4 ฉากทัศน์ของ ChatGPT

ChatGPT เป็น AI ที่มีระบบประมวลผลและสามารถตอบสนองได้เหมือนมนุษย์ และกำลังเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจ ดังนั้นบทวิเคราะห์เรื่องนี้จะเป็นการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้ามาของ ChatGPT เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ และเข้าใจการใช้งาน ChatGPT รวมถึงการเตรียมความพร้อมและรับมือในการตอบสนองต่อโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ความท้าทายการปกป้องตัวตนใน METAVERSE

Metaverse เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงที่นวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้ แต่ก็ยังเป็นความท้าทายในเรื่องการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ใช้ โดยเป้าหมายสำคัญคือ การปกป้องตัวตนดิจิทัลใน Metaverse

องค์กรจะทำอย่างไรเมื่อ Quiet Quitting ไม่ใช่แค่เทรนด์

Quiet Quitting ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นและเป็นแค่เทรนด์ระยะสั้นๆ ทว่า Quiet Quitting กำลังจะกลายเป็น New Normal ในโลกการทำงานยุคใหม่ที่องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องยอมรับ ดังนั้น องค์กรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการเตรียมรับมือกับแนวโน้มดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบและรักษาผลิตภาพและความสามารถในการทำกำไรขององค์กรในระยะยาว รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานเกิดความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

1 2 3 7