Productivity Movement ในแบบฉบับเวียดนาม

ทำไมเวียดนามจึงมีอัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน❓
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น รวมถึงก้าวต่อไปของเวียดนามในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ดังนั้น ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและคู่แข่งจะต้องเผชิญกับความท้าทายและการเตรียมรับมือให้พร้อมกับการแข่งขันในอนาคต

ก้าวสำคัญในการมุ่งสู่ Net Zero ของบางจาก

กลุ่มธุรกิจบางจากเป็นองค์กรทึ่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการนำองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero รวมถึงการปรับกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นโรงกลั่นที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสูความเป็นเลิศและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

Sustainable Productivity แนวทางการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน

Sustainable Productivity เป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์การผลิตในอนาคต เพราะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่รักษาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืน” และเป็นเป้าหมายสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเติบโตและความสามารถในการแข่งขัน

4 ฉากทัศน์ของ ChatGPT

ChatGPT เป็น AI ที่มีระบบประมวลผลและสามารถตอบสนองได้เหมือนมนุษย์ และกำลังเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจ ดังนั้นบทวิเคราะห์เรื่องนี้จะเป็นการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้ามาของ ChatGPT เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ และเข้าใจการใช้งาน ChatGPT รวมถึงการเตรียมความพร้อมและรับมือในการตอบสนองต่อโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ความท้าทายการปกป้องตัวตนใน METAVERSE

Metaverse เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงที่นวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้ แต่ก็ยังเป็นความท้าทายในเรื่องการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ใช้ โดยเป้าหมายสำคัญคือ การปกป้องตัวตนดิจิทัลใน Metaverse

องค์กรจะทำอย่างไรเมื่อ Quiet Quitting ไม่ใช่แค่เทรนด์

Quiet Quitting ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นและเป็นแค่เทรนด์ระยะสั้นๆ ทว่า Quiet Quitting กำลังจะกลายเป็น New Normal ในโลกการทำงานยุคใหม่ที่องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องยอมรับ ดังนั้น องค์กรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการเตรียมรับมือกับแนวโน้มดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบและรักษาผลิตภาพและความสามารถในการทำกำไรขององค์กรในระยะยาว รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานเกิดความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เตรียมพร้อมรับมือในภาวะวิกฤต เพื่อก้าวผ่านสู่องค์กรที่ยั่งยืน

ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก ทำให้องค์กรต่างต้องหันมาให้ความสำคัญและมุ่งหาแนวทางเพื่อความอยู่รอดจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบและการเตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องเรียนรู้

ตอบโจทย์ ESG ด้วยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ปัจจุบันเมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียวเป็นที่กล่าวถึงและให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น ESG จึงมีบทบาทมากในการดำเนินธุรกิจ แต่จะทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วางกลยุทธ์อย่างไร? ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

กรณีศึกษาของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการวัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ดีจะพิจารณาได้จากการเติบโตขององค์กรที่ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ยังคงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มี Life Style และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

1 2 3 6