ถอดบทเรียน TM : การพัฒนาคนอย่างเหนือชั้น ในสนามแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จของ TM ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ มาจากการวางแผน การเรียนรู้พัฒนา และการมุ่งมั่นสู่สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ จนทำให้ TM สามารถชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร

การนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จุดประกายความสำเร็จให้กับ ธอส.

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพที่ไม่ใช่ปัจจัยทุนและแรงงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยด้านคุณภาพที่สำคัญต่อการวัดประสิทธิภาพการผลิตรวมหรือ Total Factor Productivity บทความนี้ได้สรุปแนวทางสำคัญของการนำองค์กรที่เข้มแข็งจากกรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2563

Remote Working ตอบโจทย์การทำงานยุค Next Normal

ในภาวะที่ธุรกิจต้องก้าวเข้าสู่ Next Normal การปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ หลายองค์กรต้องเผชิญความกดดันทั้งในเรื่องต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นตัวเร่งให้องค์กรต้องขับเคลื่อน ทำให้การทำงานระยะไกล หรือ Remote Working เป็นอีกรูปแบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรไทย พร้อมหรือไม่? กับการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

ด้วยความก้าวล้ำของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้องค์กรต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนธุรกิจให้ส่งมอบสินค้าและบริการที่กว้างขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แต่การจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัลได้นั้น ต้องถามว่า เรามีความพร้อมด้านดิจิทัลมากน้อยแค่ไหน….

การประยุกต์ใช้ Blockchain เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการซัพพลายเชน

กรณีตัวอย่างองค์กรในต่างประเทศที่มีการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ ทำให้เข้าใจในเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงประโยชน์จากการนำ Blockchain มาใช้ในการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ เกิดความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ต่อไป

Industry 5.0 เตรียมพร้อมสู่ยุค Cobots ก้าวใหม่ที่สำคัญแห่งโลกอนาคต

การก้าวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 หรือ Industry 5.0 เป็นแนวคิดที่มนุษย์และหุ่นยนต์จะได้ทำงานร่วมกันมากขึ้น โดยที่นิยามของหุ่นยนต์จะเปลี่ยนไป เนื่องจากหุ่นยนต์จะไม่ใช่แค่โปรแกรมที่ทำตามคำสั่งเดิมๆที่ถูกตั้งค่าเอาไว้ แต่จะถูกเรียกใหม่ว่า “Cobots” (robot รวมกับ collaboration with human) ที่สามารถทำตามความคาดหวังของมนุษย์ได้

ผลิตภาพในที่ทำงาน กุญแจไขความสำเร็จขององค์กร

ในโลกแห่งความไม่แน่นอนทุกวันนี้ ผลิตภาพกลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทุกองค์กรต่างพยายามหาวิธีการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นการทราบปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพในที่ทำงาน จะช่วยให้องค์กรมีแนวทางในปรับปรุง เพราะผลิตภาพไม่ใช่การทำให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยภาระงานที่น้อยที่สุด

ความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้นแล้วจริงหรือ?

ในปี 2019 IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้น อย่างไรก็ดีในด้านผลิตภาพแรงงานของไทยกลับอยู่อันดับท้าย ๆ ของกลุ่ม อีกทั้งในด้านความพร้อมและความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ประเทศไทยก็ถูกจัดอยู่ในอันดับท้ายๆ ของกลุ่มเช่นกัน จึงเป็นที่น่ากังวลว่าไทยจะสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

กรณีตัวอย่าง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ มีความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดิจิทัล

ยุคที่กระแสดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การไหลผ่านข้อมูลข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กำลังเข้ามายึดพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประเทศของเราพร้อมแล้วที่จะรับมือการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล

1 2 3 4 6