สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATES

Slider

SUPPORT PROJECTS

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุน(Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทย
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วันที่รับสมัคร ภายในวันที่ 20 ส.ค. 65
Thai SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป
“SME ACADEMY 365 หลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนา MSME ไทยให้มีคุณภาพ”
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป
SME ปัง ตังได้คืน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค

 

ที่มา: LFS,NESDB

 

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2020

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2020

 

ที่มา: SETSMART 2021