สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATES

Slider

SUPPORT PROJECTS

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่รับสมัคร ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 65
สัมมนาออนไลน์ ตอน Adaptive Productivity for the Factory of the Future : โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วันที่รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
วันที่รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป
เชิญอบรมฟรี แปรรูปอะโวคาโด/มะม่วง
สถาบันอาหาร
วันที่รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ
สถาบันอาหาร
วันที่รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป
กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่
สถาบันอาหาร
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค

 

ที่มา: LFS,NESDB

 

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2020

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2021

 

ที่มา: SETSMART 2021