Industry 4.0 Quick Scan

ระบบการประเมินระดับพัฒนาการองค์กรตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Quick Scan) เพื่อให้ผู้ประกอบการวัดระดับกิจการของตน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

Productivity Assessment

ระบบการประเมินระดับผลิตภาพขององค์กร ตามแนวคิดเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value Added Productivity Measurement) เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินสถานการณ์ด้านผลิตภาพขององค์กร เปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และยังสามารถเลือกกลุ่มธุรกิจที่ต้องการเปรียบเทียบได้อีกด้วย