Sustainability: ความท้าทายของอุตสาหกรรม 4.0

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ทำให้ภาคการผลิตมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม แต่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกลับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาคการผลิตให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) แล้วอุตสาหกรรม 4.0 จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

4 ฉากทัศน์ของ ChatGPT

ChatGPT เป็น AI ที่มีระบบประมวลผลและสามารถตอบสนองได้เหมือนมนุษย์ และกำลังเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจ ดังนั้นบทวิเคราะห์เรื่องนี้จะเป็นการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้ามาของ ChatGPT เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ และเข้าใจการใช้งาน ChatGPT รวมถึงการเตรียมความพร้อมและรับมือในการตอบสนองต่อโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ความท้าทายการปกป้องตัวตนใน METAVERSE

Metaverse เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงที่นวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้ แต่ก็ยังเป็นความท้าทายในเรื่องการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ใช้ โดยเป้าหมายสำคัญคือ การปกป้องตัวตนดิจิทัลใน Metaverse

ตอบโจทย์ ESG ด้วยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ปัจจุบันเมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียวเป็นที่กล่าวถึงและให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น ESG จึงมีบทบาทมากในการดำเนินธุรกิจ แต่จะทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวให้พ้นกับดักของ Industry 4.0

นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำ Industry 4.0 กลายเป็นความจำเป็นในการแข่งขันทุกวันนี้ และทำให้แต่ละองค์กรต่างทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้เวลาจะผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว แต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ Industry 4.0 กลับมีจำนวนน้อยจนน่าตกใจ ดังนั้นทำอย่างไรองค์กรต่าง ๆ จึงก้าวพ้นกับดักในการทำ Industry 4.0 นี้ไปได้

Smart Manufacturing ทางรอดอุตสาหกรรมยุค New Normal

ในภาวะวิถีปกติใหม่ หรือ New normal ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่เพียงแต่รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ยังส่งผลถึงการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ นับเป็นความท้าทายและโอกาสที่อุตสาหกรรมจะต้องเผชิญ รวมถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมต้องเตรียมรับมือและวางแผนกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับอนาคต

Remote Working ตอบโจทย์การทำงานยุค Next Normal

ในภาวะที่ธุรกิจต้องก้าวเข้าสู่ Next Normal การปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ หลายองค์กรต้องเผชิญความกดดันทั้งในเรื่องต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นตัวเร่งให้องค์กรต้องขับเคลื่อน ทำให้การทำงานระยะไกล หรือ Remote Working เป็นอีกรูปแบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Industry 5.0 เตรียมพร้อมสู่ยุค Cobots ก้าวใหม่ที่สำคัญแห่งโลกอนาคต

การก้าวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 หรือ Industry 5.0 เป็นแนวคิดที่มนุษย์และหุ่นยนต์จะได้ทำงานร่วมกันมากขึ้น โดยที่นิยามของหุ่นยนต์จะเปลี่ยนไป เนื่องจากหุ่นยนต์จะไม่ใช่แค่โปรแกรมที่ทำตามคำสั่งเดิมๆที่ถูกตั้งค่าเอาไว้ แต่จะถูกเรียกใหม่ว่า “Cobots” (robot รวมกับ collaboration with human) ที่สามารถทำตามความคาดหวังของมนุษย์ได้

วางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสีย

การวางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสียในที่นี้ หมายถึง ไม่ให้เสีย “โอกาส” ในแง่ของเวลา หรือ เม็ดเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการต้องเสียไป แล้วไม่เกิดผลตอบแทนกลับมาได้เท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ก่อนที่องค์กรจะลงทุนเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นระบบ องค์กรจึงจำเป็นต้องประเมินสถานะความพร้อมด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของตนเอง

1 2