ประโยชน์ของอุตสาหกรรม 4.0

การนำอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้จะสามารถทำให้ต้นทุนขององค์กรลดลง และทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นในสมรรถนะหลักของตนเอง การลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสายการผลิต

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 ไม่ได้หมายถึงนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยี แต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองพื้นฐานใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) Vertical and Horizontal Integration 2) Decentralized Control 3) Consistent Digital Engineering 4) Decentralized Intelligence 5) Cyber-Physical Production Systems

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและระบบในการผลิตสินค้าหรือที่เรียกว่า การปฎิวัติอุตสาหกรรมที่สำคัญ 4 ครั้ง ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 จนถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

1 2