การประยุกต์ใช้ Blockchain เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการซัพพลายเชน

กรณีตัวอย่างองค์กรในต่างประเทศที่มีการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ ทำให้เข้าใจในเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงประโยชน์จากการนำ Blockchain มาใช้ในการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ เกิดความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ต่อไป

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

กรณีตัวอย่าง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ มีความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

วัฒนธรรมองค์กร แรงเสริมสำคัญความสำเร็จองค์กร

กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่มีการใช้วัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ไม่เพียงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาร่วมงาน แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถคัดกรองบุคลากรที่จะมาร่วมงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

KTC ปลดล็อกปัญหาด้าน Service ด้วยเทคนิค “Six Sigma”

กรณีตัวอย่างการนำเครื่องมือ Six Sigma เข้ามาใช้ในภาคบริการ ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรในภาคการผลิตเท่านั้น ที่นำเครื่องมืออย่าง “Six Sigma” เข้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ปัจจุบันองค์กรในภาคการบริการ หรือ Service ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพื่อให้การบริการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ภาคการผลิตพิชิตปัญหาด้านกระบวนการด้วย Six Sigma

กรณีตัวอย่างองค์กรในภาคการผลิตที่มีการนำ Six Sigma เข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการทำงาน ตลอดจนลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรให้สูงขึ้น

ยกระดับผลิตภาพด้วย TPM: บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

กรณีตัวอย่าง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการกิจกรรม TPM เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต (Production Loss) ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร : KM for Performance Improvement

กรณีตัวอย่าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความาสามารถบุคลากร ทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจำนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค้นหาความสามารถหลักขององค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน

กรณีตัวอย่าง บริษัท ไทยประเสริฐลาเบล จำกัด ในการค้นหาความสามารถหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

เสริมประสิทธิภาพองค์กร ด้วยเครื่องมือ KM

กรณีตัวอย่างการจัดเก็บและแบ่งปันองค์ความรู้ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM)

Kaizen & QCC: เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กร

กรณีตัวอย่างการจัดตั้งทีมงานและการจัดกิจกรรมเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานด้วยด้วยวิธี Kaizen รวมถึงการประยุกต์ใช้ QCC เพื่อพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนางาน

1 2