มุ่งสร้างนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จองค์กรอย่างยั่งยืน

เรียนรู้แนวทางการสร้างนวัตกรรมของ ธอส. ทั้งในเรื่องการกำหนดนโยบายและทิศทาง การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรม

ก้าวสำคัญในการมุ่งสู่ Net Zero ของบางจาก

กลุ่มธุรกิจบางจากเป็นองค์กรทึ่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการนำองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero รวมถึงการปรับกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นโรงกลั่นที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสูความเป็นเลิศและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

วางกลยุทธ์อย่างไร? ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

กรณีศึกษาของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการวัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ดีจะพิจารณาได้จากการเติบโตขององค์กรที่ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ยังคงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มี Life Style และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

เทคโนโลยีดิจิทัลทางเลือกในการเพิ่มผลิตภาพให้กระบวนการผลิต

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไรเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต แม้แต่ในธุรกิจที่เป็นกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดเล็กที่ไม่มีเงินลงทุนจำนวนมาก อีกทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็มีอายุการใช้งานมายาวนาน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิตจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และรองรับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

ถอดบทเรียน TM : การพัฒนาคนอย่างเหนือชั้น ในสนามแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จของ TM ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ มาจากการวางแผน การเรียนรู้พัฒนา และการมุ่งมั่นสู่สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ จนทำให้ TM สามารถชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร

การนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จุดประกายความสำเร็จให้กับ ธอส.

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพที่ไม่ใช่ปัจจัยทุนและแรงงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยด้านคุณภาพที่สำคัญต่อการวัดประสิทธิภาพการผลิตรวมหรือ Total Factor Productivity บทความนี้ได้สรุปแนวทางสำคัญของการนำองค์กรที่เข้มแข็งจากกรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2563

การประยุกต์ใช้ Blockchain เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการซัพพลายเชน

กรณีตัวอย่างองค์กรในต่างประเทศที่มีการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ ทำให้เข้าใจในเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงประโยชน์จากการนำ Blockchain มาใช้ในการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ เกิดความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ต่อไป

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

กรณีตัวอย่าง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ มีความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

วัฒนธรรมองค์กร แรงเสริมสำคัญความสำเร็จองค์กร

กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่มีการใช้วัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ไม่เพียงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาร่วมงาน แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถคัดกรองบุคลากรที่จะมาร่วมงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

KTC ปลดล็อกปัญหาด้าน Service ด้วยเทคนิค “Six Sigma”

กรณีตัวอย่างการนำเครื่องมือ Six Sigma เข้ามาใช้ในภาคบริการ ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรในภาคการผลิตเท่านั้น ที่นำเครื่องมืออย่าง “Six Sigma” เข้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ปัจจุบันองค์กรในภาคการบริการ หรือ Service ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพื่อให้การบริการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

1 2