Productivity Tools

การคัดเลือกเครื่องมือในการปรับปรุงที่สอดคล้องกับปัญหาและเหมาะสมกับองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ในเครื่องมือที่จะเลือกใช้ให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจ เพราะมิเช่นนั้นแล้วจะทำให้กิจการเสียเวลาและงบประมาณโดยได้รับประโชน์ไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไป โดยมี 2 ประเด็นที่ควรนำมาเป็นหลักการในการพิจารณา คือ ความสอดคล้องกับปัญหา และ ความยากง่ายของเครื่องมือที่จะนำมาใช้