เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA Criteria)

*อ้างอิงจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560