ขอเชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE) โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอันเป็นการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิตในประเทศ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ หรืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)” ปี 2564 เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในด้านประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001

สวทช. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2564

เพื่อสร้างรากฐานความแข็งแรงให้ธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ บ่มเพาะในกระบวนการต่างๆ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว เฉพาะตัวกับธุรกิจของคุณ ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างโอกาสขยายตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต