ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับการสนับสนุนเพื่อนำ 8 นวัตกรรมพร้อมขยายผลไปแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

SID-CMRU หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับการสนับสนุนโดยการนำนวัตกรรมดังต่อไปนี้ไปใช้แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่
.
📤รายชื่อ 8 นวัตกรรมที่พร้อมขยายผล
* นวัตกรรมยกระดับอาหารพื้นถิ่น อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
* นวัตกรรมท่องเที่ยวชุมชน ชาติพันธุ์
* นวัตกรรมแฟชั่นผ้าทอร่วมสมัยเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์/ล้านนา
* Smart Simulation Game เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกับการปฏิบัติจริง
* ระบบให้สารชีวภัณฑ์ทางใบในการเพาะปลูกพืชผักและผลไม้
* ระบบการให้น้ำแบบไฮบริดสำหรับการเกษตร
* ระบบลดและติดตามความชื้นแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
* ระบบลดความชื้นแบบไฮบริดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การขอรับทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม (MANDATORY INNOVATION)

MANDATORY INNOVATION คือ ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์มาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (Efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) ก่อนและหลังออกสู่ตลาด ทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาสำหรับขับเคลื่อนการขยายธุรกิจ โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริการ (Service) หรือกระบวนการ (Process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (Theme) ​

เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา “พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรผ่านตัวชี้วัดและระบบ CEPAS เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ” และสมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ปีที่ 3”

สถาบันรับรองมาตรฐาน (สรอ.) ได้รับมอบหมายจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในการดำเนิน “โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ปีที่ 3 จึงขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมสัมมนาและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีกำหนดจัดสัมมนา วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8:30 – 12:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

กิจกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567

“กิจกรรม สร้างธุรกิจ SME เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ” ซึ่งธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการประเมินมาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจพร้อมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนอแนะตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้ตรวจประเมิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

พัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำหรับผู้ประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พังงา, ชุมพร, ระนอง, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง และพัทลุง

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูปเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการในการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. GHP HACCP หรือ Halal