อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0”

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

สถาบันอาหารขอเชิญท่านผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่่มอาหารและเครื่องดื่ม OTOP 3-5 ดาว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

เพื่อยกระดับการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management) โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีความพร้อม และมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสินค้าแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 เป็นต้น

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) ปี 2562

เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SMEs 4.0 และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิด High Value รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนของรากฐานเศรษฐกิจ

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร สอนงานให้ได้ผล คนมีความสุข ตามหลัก Brain-based Learning

เพื่อให้องค์กรมีแนวทางการสอนงานที่มีประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงหัวหน้างานได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวทางการสอนงานและสื่อการสอน (Media) ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้จริง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการแก่ผู้ประกอบการ SME

depa funds ขอรับการสนับสนุนโครงการจาก depa

depa-Fund เงินทุนดี ๆ เพื่อสนับสนุน ทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล ไม่ว่าคุณประสงค์จัดตั้งธุรกิจดิจิทัลเพื่อเติบโตเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Digital Startup) พัฒนาทักษะหลากหลายระดับเพื่อเป็นบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Digital Manpower) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Digital Research Development and Innovation) เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขยายโอกาสการตลาด (Digital Event and Marketing) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้า บริการ และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Digital Tranformation) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชน (Digital Transformation for Community) หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Digital Infrastructure)