ขอเชิญร่วมงาน Opt. Day 2024 “Optimization with Smart Design – Manufacturing for Green & Sustainability”

พบกับสุดยอดงานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีเครื่องมือตัด!
พลาดไม่ได้! งานสำคัญสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้บริหาร วิศวกร นักออกแบบ และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีล้ำสมัย

ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 ระยะที่ 2

ขอเชิญหน่วยงานด้านการพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณารับทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ สมาร์ทเทคโนโลยี

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญหน่วยงานด้านการพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณารับทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ สมาร์ทเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ระยะที่ 2

ขอเชิญสถานขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอุตสาหกรรมการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสหากรรม ให้สามารถดูแลการใช้งานระบบ IoT ภายในองค์กรได้

“บริการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อการลงทุน” ⚙ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic & Automation)

ประโยชน์ที่ได้รับ
– การวิเคราะห์ปัญหากระบวนการผลิตที่ควรปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ Technology Digital โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ (Automation System Analyst)
– ได้ Solution ที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการจำลอง Conceptual Design & Computer Simulation
– ได้ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน (Financial Feasibility)
– ได้คำแนะนำ System Intigrator (SI) ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ โดยวิเคราะห์ทั้งในด้าน Hardware, Software รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
– ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินกู้ หรือมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น มาตรการด้านภาษีของกรมสรรพากร เป็นต้น