เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2566

สัมมนาออนไลน์ ตอน Adaptive Productivity for the Factory of the Future : โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต – รู้ รับ ปรับตัว

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมอัพเดทและแลกเปลี่ยนความรู้ เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Tools) ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เพราะการเลือกใช้เฉพาะเจาะจงเครื่องมือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอาจไม่เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากพออีกต่อไปแล้ว ร่วมเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่าน พร้อม ถาม – ตอบ ทุกประเด็นข้อสงสัยกับวิทยากรที่ปรึกษาโดยตรง ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม …… รู้ไว้ ไม่ตกเทรนด์แน่นอน !

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เชิญอบรมฟรี แปรรูปอะโวคาโด/มะม่วง

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs สนใจการแปรรูปอะโวคาโด/มะม่วงต้องมาเลยค่า
การทำอะโวคาโดผงอบแห้ง อะโวคาโดพิวเรแช่แข็ง มะม่วงผงอบแห้ง มะม่วงพิวเร ไอศกรีมอะโวคาโด มะม่วงชัตนีย์ (chutney) บอกเลยไม่ยากอย่างที่คิด
ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ

กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่

เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ