มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม (Retention and Expansion Program)

เป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม (Additional incentive) กับบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมและยังคงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและมีการขยายการลงทุน (โครงการใหม่) ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน “ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมจึงจะได้รับสิทธิเพิ่ม เสมือนการได้รับ Bonus” โดยจะได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% และจำนวนปีเพิ่มตามสัดส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หากดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
1. การทำวิจัยและพัฒนา (R&D)
2. สนับสนุนองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ฝึกอบรมหรือฝึกการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ
5. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
6. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry)

มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมเป็นมาตรการที่สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทั้งในส่วนที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว หรือผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอรับการส่งเสริมโดยการลงทุนใหม่สำหรับกิจการในกลุ่ม B (กิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ให้มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือยกระดับกิจการทั้งในส่วนภาคการผลิตหรือการบริการเพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Industry)