การควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติ (Statistical Quality Control: SQC)

หลักการทางสถิติที่นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพอยู่ภายใต้สมมติฐานของทฤษฎีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) โดยการสร้างแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องของกระบวนการ หาความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) และใช้ตรวจสอบความแม่นยำและความเที่ยงตรงของกระบวนการผลิต เมื่อมีความผันแปรโดยสาเหตุมาจากความผิดพลาด (Special Cause Variation) เกิดขึ้นในกระบวนการ ผู้ควบคุมจะทราบได้จาก Control Chart ซึ่งมีลักษณะเป็นกราฟเปรียบเทียบพฤติกรรมของกระบวนการที่ได้จากการคำนวณทางสถิติ มีพิกัดควบคุมกระบวนการ เรียกว่า Control Limit (CL), Upper Control Limit (UCL) และ Lower Control Limit (LCL) เมื่อเก็บข้อมูล เช่น ความสูง ความกว้าง ความหนา สี มาจากกระบวนการผลิตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงนำค่าที่วัดได้มาจุดลงใน Control Chart ทุกจุดของข้อมูลจะต้องอยู่ภายใน Control Limit กระบวนการนั้นจึงจะอยู่ในการควบคุมทางสถิติ (In Control) แต่หากพบว่ามีข้อมูลอยู่นอกพิกัด แสดงว่าข้อมูลนั้นใช้ไม่ได้ (Not In Control) จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องหรือกระบวนการให้เข้าสู่สภาวะที่อยู่ในการควบคุมทางสถิติโดยเร็ว

SQC