ยกระดับผลิตภาพด้วย TPM: บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

กรณีตัวอย่าง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการกิจกรรม TPM เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต (Production Loss) ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร : KM for Performance Improvement

กรณีตัวอย่าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความาสามารถบุคลากร ทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจำนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค้นหาความสามารถหลักขององค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน

กรณีตัวอย่าง บริษัท ไทยประเสริฐลาเบล จำกัด ในการค้นหาความสามารถหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

เสริมประสิทธิภาพองค์กร ด้วยเครื่องมือ KM

กรณีตัวอย่างการจัดเก็บและแบ่งปันองค์ความรู้ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM)

Kaizen & QCC: เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กร

กรณีตัวอย่างการจัดตั้งทีมงานและการจัดกิจกรรมเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานด้วยด้วยวิธี Kaizen รวมถึงการประยุกต์ใช้ QCC เพื่อพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนางาน

ทีมงานรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

กรณีตัวอย่างการจัดตั้งทีมงาน “นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ” หรือ Productivity Facilitator (PF) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการปรับปรุงงาน

1 2