Productivity Assessment

ระบบการประเมินระดับผลิตภาพขององค์กร ตามแนวคิดเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value Added Productivity Measurement) เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินสถานการณ์ด้านผลิตภาพขององค์กร เปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และยังสามารถเลือกกลุ่มธุรกิจที่ต้องการเปรียบเทียบได้อีกด้วย