วางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสีย

การวางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสียในที่นี้ หมายถึง ไม่ให้เสีย “โอกาส” ในแง่ของเวลา หรือ เม็ดเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการต้องเสียไป แล้วไม่เกิดผลตอบแทนกลับมาได้เท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ก่อนที่องค์กรจะลงทุนเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นระบบ องค์กรจึงจำเป็นต้องประเมินสถานะความพร้อมด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของตนเอง

อนาคตอุตสาหกรรมไทยภายใต้ความเสี่ยง

โลกก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ การผลิตจะไม่ได้แข่งขันกันแค่ขนาดและความซับซ้อนในการผลิต แต่จะเปลี่ยนโฉมไปสู่การแข่งขันกันที่ความเร็ว เทคโนโลยี และความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อความไม่แน่นอนต่าง ๆ แล้วอนาคตอุตสาหกรรมไทยจะเป็นอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กร แรงเสริมสำคัญความสำเร็จองค์กร

กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่มีการใช้วัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ไม่เพียงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาร่วมงาน แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถคัดกรองบุคลากรที่จะมาร่วมงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

KTC ปลดล็อกปัญหาด้าน Service ด้วยเทคนิค “Six Sigma”

กรณีตัวอย่างการนำเครื่องมือ Six Sigma เข้ามาใช้ในภาคบริการ ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรในภาคการผลิตเท่านั้น ที่นำเครื่องมืออย่าง “Six Sigma” เข้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ปัจจุบันองค์กรในภาคการบริการ หรือ Service ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพื่อให้การบริการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ภาคการผลิตพิชิตปัญหาด้านกระบวนการด้วย Six Sigma

กรณีตัวอย่างองค์กรในภาคการผลิตที่มีการนำ Six Sigma เข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการทำงาน ตลอดจนลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรให้สูงขึ้น

การวัดผลิตภาพของ Collaborative Robot

เมื่อมาถึงจุดที่ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0 คงไม่อาจปฏิเสธเพื่อนร่วมงานใหม่อย่าง Collaborative Robot (Cobot) และในเมื่อเราถูกวัดผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs เพื่อนใหม่ของเราก็ต้องถูกวัดด้วยเช่นกัน แล้ว KPIs แบบใดที่จะเหมาะสมกับการวัดสมรรถนะของ Cobot

Digital literacy ทักษะพื้นฐานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอนาคต

การพัฒนาทักษะแรงงานให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคดิจิทัล (Digital Age) ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถสอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจในอนาคต

ผลิตภาพแรงงานกับผลตอบแทนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

ผลิตภาพแรงงาน201118การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเป็นกุญแจส่าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ผ่านทางการเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร (GDP per capita) โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานจะสะท้อนถึงการใช้ปัจจัยทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปริมาณแรงงานที่มีประสิทธิภาพต่่าลง เพิ่มทักษะความสามารถของแรงงานที่มีอยู่ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการอื่น ๆ

ผลิตภาพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0

ด้วยแรงขับเคลื่อนจากระดับเทคโนโลยีในโลกที่สูงขึ้น และปัจจัยทางสังคมต่าง ๆ ทำให้ประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานสูงต้องหันไปใช้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเทคโนโลยี I4.0 จะทำให้อุตสาหกรรมเติบโตและมีผลิตภาพสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าสามารถติดต่อกันได้ผ่านเซ็นเซอร์ รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เข้ามาช่วยให้เกิดการผลิตสินค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง 

ยกระดับผลิตภาพด้วย TPM: บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

กรณีตัวอย่าง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการกิจกรรม TPM เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต (Production Loss) ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1 2 3 4 5 6