Practical IIoT Showcase : แกะกล่องการประยุกต์ใช้ IIOT กับ OEE ตัวชี้วัดการผลิตยุคใหม่ EP.1

IIOT – Industrial Internet of Things ถือว่าเป็นเรือธงที่จะนำพาอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ Smart Factory เมื่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาความสามารถให้มาใช้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เสมือนการเติมช่องว่างที่ขาดหายไประหว่างระบบ Analog กับ Digital
มาร่วมแกะกล่องความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ IIOT ที่จะเข้ามามีบทบาทในการยกระดับผลิตภาพของกระบวนการผลิต และตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพการวัด OEE (Overall Equipment Effectiveness) ด้วย Solutions ของ IIOT

Advanced Planning and Scheduling EP 2

ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ Advance Production Planning and Scheduling กับบริษัทที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง Siemens ที่จะมาขยายความรู้ สร้างความเข้าใจ ไขปัญหาของการวางแผนและการจัดตารางการผลิต พร้อมคำแนะนำ Digital Transformation และ Software ที่ช่วยในการวางแผนและจัดตารางการผลิต

Advanced Planning and Scheduling EP 1

ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ Advance Production Planning and Scheduling กับบริษัทที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง Siemens ที่จะมาขยายความรู้ สร้างความเข้าใจ ไขปัญหาของการวางแผนและการจัดตารางการผลิต พร้อมคำแนะนำ Digital Transformation และ Software ที่ช่วยในการวางแผนและจัดตารางการผลิต

Automation 101 : Starter Kits มุ่งสู่การผลิตอัตโนมัติไปพร้อมกัน

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Robotics และ Automation เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรมสู่การผลิตอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น อนาคตของเทคโนโลยี Automation, แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Robotics และ Automation ในภาคอุตสาหกรรม, การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานกับการผลิตอัตโนมัติ รวมถึงDemonstration สาธิตการทำงานของ Robotics และระบบการผลิตอัตโนมัติ

Low-code Platform for Manufacturing EP.2

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับ เทคโนโลยี Low-code ที่จะช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและข้อจำกัดของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Supply Chain และ Manufacturing Process

Low-code Platform for Manufacturing EP.1

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับ เทคโนโลยี Low-code ที่จะช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและข้อจำกัดของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Supply Chain และ Manufacturing Process

“Digital Lean” The Next Step to Boost Productivity: การเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวทางดิจิทัลลีน EP 2

การจัดการกระบวนการที่ดีย่อมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ด้วยเครื่องมือลีน (Lean) เป็นแนวทางที่ยอมรับและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการผลิตยุค 4.0 ทำให้การผสมผสานระหว่างพื้นฐานการผลิตแบบลีนและพลังของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสร้างกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบก้าวกระโดดได้อย่างชัดเจน

“Digital Lean” The Next Step to Boost Productivity: การเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวทางดิจิทัลลีน EP.1

การจัดการกระบวนการที่ดีย่อมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ด้วยเครื่องมือลีน (Lean) เป็นแนวทางที่ยอมรับและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการผลิตยุค 4.0 ทำให้การผสมผสานระหว่างพื้นฐานการผลิตแบบลีนและพลังของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสร้างกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบก้าวกระโดดได้อย่างชัดเจน

Next Level of Productivity : ยกระดับผลิตภาพไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

การปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยมีผลิตภาพหรือ Productivity เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ แต่เมื่อมาถึงยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) และแน่นอนว่า Productivity ก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับบริบทใหม่เช่นเดียวกัน ดังนั้นการกำหนดกลไกและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลิตภาพ จึงเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจใหม่สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

1 2