ระบบมาตรฐาน ISO 9000

ระบบมาตรฐาน ISO 9000 คือ มาตรฐานของระบบการบริหารจัดการอย่างหนึ่ง ว่าด้วยกิจกรรมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์/การบริการ ที่เน้นให้องค์กรมีการวางแผนและการควบคุมคุณภาพโดยการควบคุมที่กระบวนการดำเนินงานขององค์กร และการติดตามตรวจสอบดูความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อส่งมอบ หรือได้รับผลิตภัณฑ์/การบริการไปแล้ว จากนั้นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของการทำระบบ ISO 9000 ประการสำคัญก็คือ ช่วยในการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนในงาน ช่วยให้สามารถวัดและประเมินความสำเร็จได้ชัดเจนขึ้น สนองความต้องการของลูกค้า สร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกิจการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน ISO 9000 ไม่ใช่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ แต่เป็นมาตรฐานของระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ที่สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกชนิด ขนาด ประเภท และทุกชาติทั่วโลก
ISO9000