เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2566

สัมมนาออนไลน์ ตอน Adaptive Productivity for the Factory of the Future : โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต – รู้ รับ ปรับตัว

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมอัพเดทและแลกเปลี่ยนความรู้ เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Tools) ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เพราะการเลือกใช้เฉพาะเจาะจงเครื่องมือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอาจไม่เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากพออีกต่อไปแล้ว ร่วมเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่าน พร้อม ถาม – ตอบ ทุกประเด็นข้อสงสัยกับวิทยากรที่ปรึกษาโดยตรง ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม …… รู้ไว้ ไม่ตกเทรนด์แน่นอน !

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เชิญอบรมฟรี แปรรูปอะโวคาโด/มะม่วง

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs สนใจการแปรรูปอะโวคาโด/มะม่วงต้องมาเลยค่า
การทำอะโวคาโดผงอบแห้ง อะโวคาโดพิวเรแช่แข็ง มะม่วงผงอบแห้ง มะม่วงพิวเร ไอศกรีมอะโวคาโด มะม่วงชัตนีย์ (chutney) บอกเลยไม่ยากอย่างที่คิด
ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ

กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่

เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ

เตรียมพร้อมรับมือในภาวะวิกฤต เพื่อก้าวผ่านสู่องค์กรที่ยั่งยืน

ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก ทำให้องค์กรต่างต้องหันมาให้ความสำคัญและมุ่งหาแนวทางเพื่อความอยู่รอดจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบและการเตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องเรียนรู้

ตอบโจทย์ ESG ด้วยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ปัจจุบันเมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียวเป็นที่กล่าวถึงและให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น ESG จึงมีบทบาทมากในการดำเนินธุรกิจ แต่จะทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Next Level of Productivity : ยกระดับผลิตภาพไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

การปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยมีผลิตภาพหรือ Productivity เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ แต่เมื่อมาถึงยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) และแน่นอนว่า Productivity ก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับบริบทใหม่เช่นเดียวกัน ดังนั้นการกำหนดกลไกและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลิตภาพ จึงเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจใหม่สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

วางกลยุทธ์อย่างไร? ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

กรณีศึกษาของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการวัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ดีจะพิจารณาได้จากการเติบโตขององค์กรที่ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ยังคงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มี Life Style และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

1 2 3 8