Low-code Platform for Manufacturing EP.2

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับ เทคโนโลยี Low-code ที่จะช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและข้อจำกัดของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Supply Chain และ Manufacturing Process

Low-code Platform for Manufacturing EP.1

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับ เทคโนโลยี Low-code ที่จะช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและข้อจำกัดของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Supply Chain และ Manufacturing Process

“Digital Lean” The Next Step to Boost Productivity: การเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวทางดิจิทัลลีน EP 2

การจัดการกระบวนการที่ดีย่อมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ด้วยเครื่องมือลีน (Lean) เป็นแนวทางที่ยอมรับและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการผลิตยุค 4.0 ทำให้การผสมผสานระหว่างพื้นฐานการผลิตแบบลีนและพลังของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสร้างกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบก้าวกระโดดได้อย่างชัดเจน

“Digital Lean” The Next Step to Boost Productivity: การเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวทางดิจิทัลลีน EP.1

การจัดการกระบวนการที่ดีย่อมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ด้วยเครื่องมือลีน (Lean) เป็นแนวทางที่ยอมรับและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการผลิตยุค 4.0 ทำให้การผสมผสานระหว่างพื้นฐานการผลิตแบบลีนและพลังของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสร้างกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบก้าวกระโดดได้อย่างชัดเจน

องค์กรจะทำอย่างไรเมื่อ Quiet Quitting ไม่ใช่แค่เทรนด์

Quiet Quitting ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นและเป็นแค่เทรนด์ระยะสั้นๆ ทว่า Quiet Quitting กำลังจะกลายเป็น New Normal ในโลกการทำงานยุคใหม่ที่องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องยอมรับ ดังนั้น องค์กรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการเตรียมรับมือกับแนวโน้มดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบและรักษาผลิตภาพและความสามารถในการทำกำไรขององค์กรในระยะยาว รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานเกิดความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เตรียมพร้อมรับมือในภาวะวิกฤต เพื่อก้าวผ่านสู่องค์กรที่ยั่งยืน

ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก ทำให้องค์กรต่างต้องหันมาให้ความสำคัญและมุ่งหาแนวทางเพื่อความอยู่รอดจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบและการเตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องเรียนรู้

ตอบโจทย์ ESG ด้วยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ปัจจุบันเมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียวเป็นที่กล่าวถึงและให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น ESG จึงมีบทบาทมากในการดำเนินธุรกิจ แต่จะทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Next Level of Productivity : ยกระดับผลิตภาพไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

การปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยมีผลิตภาพหรือ Productivity เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ แต่เมื่อมาถึงยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) และแน่นอนว่า Productivity ก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับบริบทใหม่เช่นเดียวกัน ดังนั้นการกำหนดกลไกและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลิตภาพ จึงเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจใหม่สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

วางกลยุทธ์อย่างไร? ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

กรณีศึกษาของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการวัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ดีจะพิจารณาได้จากการเติบโตขององค์กรที่ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ยังคงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มี Life Style และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

1 2 3 8