ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย สร้างศักยภาพสู่สากล ด้วยมาตรฐาน CMMI

ขอเชิญผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้และขอรับรองมาตรฐาน CMMI® สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® (Capability Maturity Model Integration Promotion Project) ปี 2563” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและการบริการให้มีคุณภาพด้านซอฟต์แวร์ที่ดี เป็นมาตรฐานที่ยอมรับและได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก พร้อมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล โดยโครงการฯ จะให้ทุนสนับสนุนสูงสุดรายละ 800,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านประเมินมาตรฐาน CMMI® แล้วอย่างเป็นทางการ

ไอแทป สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนา The Global Reset แนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้วิถี New และ Next Normal

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ฟรี! ในหัวข้อ “The Global Reset : การเปลี่ยนแปลงของโลกอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการพลิกระบบโลกใหม่” ภายใต้โครงการชนชราแห่งอนาคต เพื่อทราบถึงแนวโน้มใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้วิถีแบบ New Normal และ Next Normal พร้อมการเสวนาใน 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์ม วัสดุ (material) และบริการ (service)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักวิจัย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชน และผู้สนใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศหลังโควิด เข้าร่วม “การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุนผู้ประกอบการได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.

สนช. และ TED Fund ร่วมกับธนาคารออมสิน ในการออกสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาสภาวะทางการเงินเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ประเภทเงินกู้ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) และเงินกู้ระยะยาว (ไม่เกิน 10 ปี) โดยทบทวนวงเงินทุกปี ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2 และปีที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามประกาศธนาคาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ให้คำปรึกษาเชิงลึก สสว.ปี 63”

เพื่อการพัฒนาปรับปรุง SME อย่างยั่งยืน ทั้งด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานกระบวนการผลิต และการพัฒนายกระดับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME ให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ขอเชิญอบรมออนไลน์หลักสูตรการปฏิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนทิศทางความต้องการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และรูปแบบธุรกิจยุคใหม่

ฟรี…สนับสนุนเอสเอ็มอีต่อยอดธุรกิจครบวงจร (รับจำนวนจำกัด)

โอกาสดี…เอสเอ็มอีไม่ควรพลาด…เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก พร้อมรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท (รับจำนวน 150 สถานประกอบการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถ ประกอบ ติดตั้ง และเชื่อมโยงระบบทางกล ระบบควบคุม ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ ให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นระบบอัตโนมัติตรงตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบไว้

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพนักงาน

สถาบันไทย-เยอรมันเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพนักงาน
เป็นกิจกรรมสร้างบุคลากรใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โคงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

สัมมนาฟรี “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย PolyWorks CMM Software” (รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น)

เชิญเข้าร่วมสัมมนา “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย PolyWorks CMM Software” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน

1 2 3 7