ความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้นแล้วจริงหรือ?

ในปี 2019 IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้น อย่างไรก็ดีในด้านผลิตภาพแรงงานของไทยกลับอยู่อันดับท้าย ๆ ของกลุ่ม อีกทั้งในด้านความพร้อมและความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ประเทศไทยก็ถูกจัดอยู่ในอันดับท้ายๆ ของกลุ่มเช่นกัน จึงเป็นที่น่ากังวลว่าไทยจะสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

กรณีตัวอย่าง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ มีความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดิจิทัล

ยุคที่กระแสดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การไหลผ่านข้อมูลข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กำลังเข้ามายึดพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประเทศของเราพร้อมแล้วที่จะรับมือการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล

วางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสีย

การวางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสียในที่นี้ หมายถึง ไม่ให้เสีย “โอกาส” ในแง่ของเวลา หรือ เม็ดเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการต้องเสียไป แล้วไม่เกิดผลตอบแทนกลับมาได้เท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ก่อนที่องค์กรจะลงทุนเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นระบบ องค์กรจึงจำเป็นต้องประเมินสถานะความพร้อมด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของตนเอง

อนาคตอุตสาหกรรมไทยภายใต้ความเสี่ยง

โลกก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ การผลิตจะไม่ได้แข่งขันกันแค่ขนาดและความซับซ้อนในการผลิต แต่จะเปลี่ยนโฉมไปสู่การแข่งขันกันที่ความเร็ว เทคโนโลยี และความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อความไม่แน่นอนต่าง ๆ แล้วอนาคตอุตสาหกรรมไทยจะเป็นอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กร แรงเสริมสำคัญความสำเร็จองค์กร

กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่มีการใช้วัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ไม่เพียงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาร่วมงาน แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถคัดกรองบุคลากรที่จะมาร่วมงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

KTC ปลดล็อกปัญหาด้าน Service ด้วยเทคนิค “Six Sigma”

กรณีตัวอย่างการนำเครื่องมือ Six Sigma เข้ามาใช้ในภาคบริการ ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรในภาคการผลิตเท่านั้น ที่นำเครื่องมืออย่าง “Six Sigma” เข้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ปัจจุบันองค์กรในภาคการบริการ หรือ Service ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพื่อให้การบริการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ภาคการผลิตพิชิตปัญหาด้านกระบวนการด้วย Six Sigma

กรณีตัวอย่างองค์กรในภาคการผลิตที่มีการนำ Six Sigma เข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการทำงาน ตลอดจนลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรให้สูงขึ้น

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0”

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

สถาบันอาหารขอเชิญท่านผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่่มอาหารและเครื่องดื่ม OTOP 3-5 ดาว

1 2 3 6