Economic

รับมือ “อนาคต” บน “ความไม่แน่นอน” ด้วย “Strategic Foresight”

เราเห็นธุรกิจมากมายที่ล้มหายตายจากไปจากตลาดการแข่งขัน บางองค์กรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและการให้บริการ แล้วองค์กรจะสามารถทราบได้อย่างไรว่า จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน องค์กรชั้นนำระดับโลกหลากหลายองค์กรได้หันมาศึกษาแนวทาง “Strategic Foresight”  หรือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ทฤษฎี  “Scenario Planning” หรือการวาดเหตุการณ์จำลองอนาคต เพ...

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน: การสร้างงานและอนาคตของอเมริกา

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในหลากหลายประเทศ รวมถึงประเทศยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ลองมาดูข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์กันว่า แนวโน้มการจ้างงานของสหรัฐอเมริกา จะเป็นไปในทิศทางใด จากการวิเคราะห์ของ The McKinsey Global Institute (MGI) เพื่อให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ (วัยทำงานมีงานทำทุกคน)...

รัฐบาลอังกฤษออกมาตรการทางภาษีในการผลักดันนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนาทางนวัตกรรมถือเป็นหนึ่งแนวทางที่ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโต หลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการผลักดันองค์กรให้ดำเนินไปในทิศทางดังกล่าว ประเทศอังกฤษก็เช่นกันที่ได้ออกนโยบายทางภาษีเพื่อรองรับบริษัทที่ริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของประเทศอังกฤษเริ่มลดลง...

การแข่งขันสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในสหรัฐอเมริกาถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง

เมื่อแนวคิดเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ขยายออกไปยังทุกประเทศทั่วโลก ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเอง ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ทว่าก็ยังพบกับความจริงหลายประการที่ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเช่นกัน Boston Consulting Group (BCG) ได้ทำการสำรวจผู้บริหารระดับ...

เทคโนโลยี Blockchain ช่วยพลิกโฉมระบบการเงินทั่วโลก

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกภาคส่วนในเศรษฐกิจและสังคมจึงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ภาคธุรกิจการเงินเองก็นำเอาเทคโนโลยีอย่าง “Blockchain” เข้ามาพัฒนาระบบการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกัน   เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร? ระบบในการเก็บธุรกร...

20 ข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Gig Economy

หากพิจารณาถึงกระแสความก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับองค์กร และมีความเป็นอิสระกำลังได้รับความนิยมจากผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ “Gig Economy” จึงถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ที่ไม่ว่าใครก็สามารถมีส่วนร่วมกับระบบเศรษฐกิจนี้ได้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมากกว่า 1 ใน 4 ของชาวสหรัฐฯ ประกอบอาชีพอิสระในระบบเศรษฐกิจแบบ Gig อย่างเป็นทางการแล...

ประโยชน์ของการเปลี่ยนมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

            การเปลี่ยนมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ดีอย่างไร?                                 จากผลการศึกษาของการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ที่จะช่วยสร้างประโยชน์และความยั่งยืนแก่องค์กร โดยเว็บไซต์ environmentalleader.com ได้เขียนถึงบทความเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้ ระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) เ...

เศรษฐกิจจีนในอนาคตจะเป็นอย่างไร แล้วชนชั้นกลางในประเทศจีนคือใคร

จีนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายอย่างมากทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้น การที่จะบอกว่ากลุ่มชนชั้นกลางคือใครและจะเติบโตไปในทิศทางใด จึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา ซึ่งบทความจากเว็บไซต์ World Economic Forum โดย Linette Lopez เขียนเอาไว้ว่า... เมื่อหลายปีที่ผ่านมา บริษัทข้ามชาติต่างคาดหวังจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกล...

‘เศรษฐกิจเกาหลีใต้’ จะประสบชะตากรรมร่วมกับ ‘เศรษฐกิจญี่ปุ่น’ หรือไม่?

เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีสถานะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆ ประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีจะกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา ส่วนประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจและทำให้มีพันธมิตรมากขึ้น หากมองถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียคงหนีไม่พ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่มีธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง นั่นอาจหมายถึงการเจ...

‘การแบ่งปัน’ รูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต

image: https://www.thefinancialist.com/sharing-is-the-new-buying/ หนึ่งใน Megatrend ที่กำลังมานั่นคือ “ธุรกิจแบ่งปัน” หรือ “Sharing Economy” ที่เป็นการ "แบ่งปัน" ทรัพยากรซึ่งกันและกัน เนื่องจากโลกมีทรัพยากรจำกัด แต่มนุษย์มีความต้องการไม่จำกัด จึงทำให้แนวคิดการบริโภคทรัพยากรด้วยกัน (Collaborative Consumption) เกิดขึ้น โดยเป็นวิธีการจัดการทรัพยาก...

เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาด้วยธุรกิจด้านการเงินแบบดิจิทัล

รูปแบบการทำธุรกรรมการเงินของโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อน จากเดิมที่ต้องรอธนาคารเปิดให้บริการจึงจะสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ กลายเป็นผู้ใช้บริการสามารถดำเนินธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามาบริหารจัดการการดำเนินงานของภาคธุรกิจให้สะดวกสบายขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการมีการตัดสินใจได้ดีและรวดเร็วขึ้น ตลอดจน...

โลกในปี 2050: จะยังมีการสานต่อการเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกหรือไม่

หากกล่าวถึงเศรษฐกิจของโลกในอนาคต หลายคงอาจจะตั้งคำถามว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกต่อไปจะเป็นใคร? จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แล้วจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด เพื่อที่องค์กรจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงสามารถกำหนดอนาคตองค์กรตัวเองได้ สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึง PricewaterhouseCoopers (PWC) ที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของประเ...