ประสิทธิภาพภาครัฐ กับการเพิ่มผลิตภาพ

ประสิทธิภาพภาครัฐไทยในด้านต่างๆ ความเชื่อมโยงกับผลิตภาพแรงงาน และแนวคิดการวัดผลิตภาพภาครัฐ

ผลิตภาพของธุรกิจบริการในประเทศไทย

ความสำคัญของภาคบริการต่อระบบเศรษฐกิจ เปรียบเทียบสถานการณ์ผลิตภาพในภาคบริการของไทยกับประเทศอื่นๆ และเปรียบเทียบศักยภาพกลุ่มธุรกิจในภาคบริการ

ผลิตภาพการผลิตของไทยกับจุดอ่อนในการขับเคลื่อน

การวัดผลิตภาพการผลิต วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวมของไทย และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย

1 2