พลิกโฉมศรีจันทร์นำกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing

Digital Marketing เป็นการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิตอลซึ่งรวมถึงการส่งข้อมูล ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การโฆษณาบนป้ายอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับเสิร์ชเอนจิน และช่องทางออนไลน์อื่นๆโดยปัจจุบันการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube และ Instagram เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการและยังสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เห็นโฆษณาได้อีกด้วย

Employee Engagement Gen Y ก็เอาอยู่

ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) คือ การเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วม โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน ได้แก่ เป้าหมายองค์กร ผลตอบแทน หัวหน้าและเพื่อร่วมงาน และงานที่ตนเองต้องทำ

เสริมประสิทธิภาพองค์กร ด้วยเครื่องมือ KM

กรณีตัวอย่างการจัดเก็บและแบ่งปันองค์ความรู้ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM)

Digital LEAN Way: หนทางอุตสาหกรรม 4.0

“Digital Lean Way” เป็นการผสมผสานเทคโนโลยียุคดิจิทัลกับแนวคิด LEAN ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวิธีการปฏิบัติของโตโยต้า เพื่อลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตให้เกิดความลื่นไหล (Flow) ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค เสริมสร้างโอกาสและขีดความสามารถให้แก่องค์กร

ผลิตภาพของธุรกิจบริการในประเทศไทย

ความสำคัญของภาคบริการต่อระบบเศรษฐกิจ เปรียบเทียบสถานการณ์ผลิตภาพในภาคบริการของไทยกับประเทศอื่นๆ และเปรียบเทียบศักยภาพกลุ่มธุรกิจในภาคบริการ

Productivity Tools

เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต(Productivity Tools for Improvement) เครื่องมือสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ ตั้งแต่เครื่องมือปรับปรุงผลิตภาพที่ไม่ซับซ้อนมากนัก จนถึงเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเครื่องมือแต่ละประเภทมีความยากง่ายในการดำเนินกิจกรรมแตกต่างกันไป

ผลิตภาพการผลิตของไทยกับจุดอ่อนในการขับเคลื่อน

การวัดผลิตภาพการผลิต วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวมของไทย และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย

Kaizen & QCC: เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กร

กรณีตัวอย่างการจัดตั้งทีมงานและการจัดกิจกรรมเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานด้วยด้วยวิธี Kaizen รวมถึงการประยุกต์ใช้ QCC เพื่อพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนางาน

ทีมงานรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

กรณีตัวอย่างการจัดตั้งทีมงาน “นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ” หรือ Productivity Facilitator (PF) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการปรับปรุงงาน

1 4 5 6